Privacy & Cookie Policy

Puntgaaf bv hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de aan haar verstrekte persoonsgegevens met de nodige zorg. De huidige privacyverklaring is van toepassing op Puntgaaf bv zijn geheel.

Identificatie
De maatschappelijke zetel van Puntgaaf bv met ondernemingsnummer 0701.862.207 is gelegen te:
Dragonderdreef 22
8570 Vichte
België
tel: +32 56 21 01 07
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adressen waar gegevensverwerking plaats vindt:
Maatschappelijke zetel:
Dragonderdreef 22
8570 Vichte
België

De huidige verklaring is van toepassing op de website van Puntgaaf bv en op alle andere toepassingen en in het algemeen op de algehele communicatie van Puntgaaf bv. Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Noodzaak Privacyverklaring
Om een optimale dienstverlening aan u en uw onderneming te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Puntgaaf bv uw persoonsgegevens en andere belangrijke informatie verwerkt, waarborgt en beschermt. Bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens wenst Puntgaaf bv uw privéleven en uw persoonsgegevens op een zo maximaal mogelijke manier te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform de geldende wetgeving.

De huidige privacyverklaring heeft als doel u op een volledige manier te informeren over hoe Puntgaaf bv de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart. De contractuele voorwaarden die gelden met Puntgaaf bv blijven onveranderd.

 

Wetgeving
Puntgaaf bv verwerkt alle persoonsgegevens die worden ingezameld in overeenstemming met de toepasselijke huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en houdt rekening met de nieuwe wetgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening van Gegevensbescherming), die in werking treedt op 25 mei 2018. De verwerking en bewaring van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er gebeurt enkel verwerking en bewaring van de persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.

Om u volledig te kunnen informeren, verwijzen we naar de GDPR (http://eur-lex.europa.eu/) waarvan de officiële verwijzing luidt als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Om een beter begrip te hebben over de gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR verwijzen we naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/

 

Gegevensverwerking
Logischerwijs beschikt Puntgaaf bv over talrijke gegevens van haar klanten, prospecten, personeel, sollicitanten en leveranciers (hierna samengevat als “betrokkenen”). Met andere woorden Puntgaaf bv treedt op als gegevensverwerker.
Deze privacyverklaring dient te informeren aangaande de verwerkingsactiviteiten:

 1. bekomen van gegevens
 2. opslaan van gegevens
 3. bewerken van gegevens
 4. kopiëren van gegevens
 5. doorgeven van gegevens
 6. verwijderen van gegevens

 

Rechten betrokkenen
Iedere persoon wiens persoonsgegevens door Puntgaaf bv worden verwerkt heeft de volgende rechten:

 • het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens
 • het recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens
 • het recht op verwijdering ("recht op vergetelheid")
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • het recht van bezwaar en het recht van bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing
 • het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft

Iedere persoon heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Bovenstaande rechten zullen conform de GDPR-regelgeving worden gerespecteerd in te willigen binnen de 30 dagen na aanvraag.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Puntgaaf bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, hetzij in het kader van de uitvoering van haar diensten, hetzij voor statistieke en commerciële redenen verbonden aan haar partners, en beperkt zich tot het essentiële. De persoonsgegevens zullen op een met de doeleinden verenigbare wijze worden verwerkt en de verwerking zal gebeuren op basis van de gegeven toestemming of wegens de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Overeenkomstig de contractuele verplichtingen bewaart Puntgaaf bv de nodige gegevens die toelaten te communiceren met haar klanten, partners en leveranciers.
Er vindt geen geautomatiseerde verwerking plaats in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Aanstelling van een DPO of Data Protection Officer – Verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de persoonsgegevens en het beleid van Puntgaaf bv aangaande privacy na het lezen van deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens wiens taak bestaat uit het waarborgen van het respect voor uw rechten.
Iedere persoon wiens gegevens verwerkt worden kan zijn persoonsgegevens inzien, kan ze doen rechtzetten of kan ze doen beperken indien gerechtvaardigd.
Alle vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming dienen per e-mail, post of fax te worden overgemaakt aan de DPO en zijn pas geldig na ontvangstbevestiging vanwege de DPO.

Ter validering van de identiteit van de aanvrager dient een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart te worden toegevoegd.

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dragonderdreef 22
8570 Vichte


De DPO verzorgt de opleiding en communicatie aangaande de privacywetgeving en controleert diens naleving binnen de onderneming.
De DPO is eveneens het aanspreekpunt voor derden buiten de onderneming in geval van vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming.

 

Categorieën – Dataregister Extract
Gelieve hieronder een lijst aan te treffen met de categorieën persoonsgegevens die wij na interne audit en actualisering van het dataregister aantreffen in onze systemen. Het aanvragen van offertes, accepteren van opdrachten of het plaatsen van bestellingen leidt automatisch tot de aanvaarding van de verwerking van persoonsgegevens.

Dataregister Extract

Gelieve zich tot de DPO te wenden als u gedetailleerder informatie wenst te bekomen.

 

Bewaartermijn
Puntgaaf bv houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten binnen de professionele samenwerking. In de bedrijfssoftware worden waar technisch haalbaar inactieve fiches van contacten alsook hieraan verbonden persoonsgegevens gearchiveerd door de DPO.
Back-ups dewelke in onze onderneming gemaakt worden om in geval van technische problemen gegevens te kunnen recupereren, worden voor een periode van maximum 3 jaar bijgehouden op een veilige locatie waartoe enkel de DPO toegang heeft.

Puntgaaf bv kan echter uw persoonsgegevens voor onbepaalde duur bewaren, met name de persoonsgegevens die met uw toestemming verzameld zijn voor statistieke en commerciële doeleinden, verbonden aan de partners van Puntgaaf bv.
Curricula vitae dewelke sollicitanten indienen op papier of op elektronische wijze voor onbepaalde duur doch op veilige locatie en conform degelijke beveiliging bewaard.

 

Toegang tot gegevens
Toegang tot de persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zich te kunnen kwijten aan zijn taken. De personen die geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens zijn gebonden in het kader van hun opdracht. Puntgaaf bv deelt uw persoonsgegevens met haar medewerkers, de ondernemingen die met haar gelieerd zijn voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in onderhavige privacyverklaring. Die personen zijn gehouden aan een strikte professionele houding en aan alle voorgeschreven technische richtlijnen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
Puntgaaf bv doet al het nodige om te vermijden dat personen zonder autorisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of die verwerken, wijzigen of verwijderen.

 

Delen van gegevens
Puntgaaf bv heeft niet het voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie. Wij maken uw gegevens niet over voor commerciële doeleinden zonder uw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.

Iedere partij, dat wil zeggen zowel Puntgaaf bv als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

 

Maatregelen ter bescherming van de gegevens
Elke verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) is onderhevig aan voortdurende evaluatie naar beveiliging en verwerkingsmethode toe teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving.
Er worden heel concrete maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De actuele lijst met maatregelen is via de DPO te bekomen en kan worden toegelicht op afspraak in onze kantoren. Uit veiligheidsoverweging hebben we besloten om deze IT-security-maatregelen niet op de publieke internetsite te publiceren.

 

Data-lek noodprocedure
Een procedure “wat te doen in geval van vaststelling data-lek” is aanwezig in de onderneming en onze medewerkers werden hiervan op de hoogte gebracht. Zij zijn door het GDPR-addendum in hun arbeidscontract gebonden een stipte en correcte aangifte te doen conform de data-lek procedure.
De beveiliging van alle datadragers en transportkanalen binnen de onderneming wordt regelmatig en op professionele wijze beoordeeld door een gespecialiseerd bedrijf.

 

Website
De website(s) van Puntgaaf bv kunnen mogelijks links bevatten die leiden naar derde websites waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Puntgaaf bv raadt daarom aan om aandachtig hun privacy beleid te lezen om na te gaan hoe die uw privéleven beschermen.

 

Cookie Policy

Algemeen
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek van onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden, zodat er niet alleen een optimale werking van de website gegarandeerd kan worden maar u tevens een betere dienstverlening kan aangeboden worden. Immers, cookies onthouden bepaalde keuzes en instellingen die u heeft gekozen zodat een volgend bezoek sneller, efficiënter en ook eenvoudiger kan verlopen.

Verzamelde informatie per soort cookie

 • Permanente cookies: Met behulp van permanente cookies kan de bezoeker herkend worden bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren van de bezoeker worden ingesteld. Ook wanneer er door de bezoeker toestemming werd gegeven voor het plaatsen van de cookies kan dit door middel van een cookie worden onthouden. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds zijn voorkeuren te herhalen waardoor er tijd bespaard wordt. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instelling van de webbrowser van de bezoeker.
 • Sessie cookies: Met behulp van sessie cookies kan worden nagegaan welke onderdelen van de website de bezoeker heeft bekeken. De diensten kunnen daardoor zoveel mogelijk aangepast worden op het surfgedrag van de bezoekers, zodat wederom een optimaal en prettig gebruik van de website gegarandeerd kan worden. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.
 • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website of de webshop. Bijvoorbeeld cookies die login-gegevens onthouden, taalvoorkeuren, etc.
 • Analytische cookies: Via de website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Voor het overige kan verwezen worden naar de Privacy Policy van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/).

Bijkomende cookies gebruikt op deze site

 • Google Analytics, om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers van de website de website gebruiken, met het oog op verbetering van de diensten. Voor meer informatie en levensduur, zie: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
 • Google Adwords, om bij te houden hoeveel bezoekers de website bezochten via een Google advertentie. Voor meer informatie en levensduur, zie: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
 • Pop-up cookie, laat de bezoeker toe om telkens hij binnen een uurinterval de website bezoekt een pop-up te krijgen om zo vlugger toegang te krijgen tot promoties, producten ...
 • Social Sharing via facebook, laat de bezoeker toe om bepaalde promoties, producten... te delen via facebook. De levensduur is één browersersessie.
 • Youtube, ter bevordering van de dienstverlening worden er instructiefilmpjes, via Youtube, geplaatst op de website. Voor meer informatie en levensduur zie: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines/.

Beheer en verwijdering van cookies
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de Help-functie van de gebruikte browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

Hou er rekening mee dat het niet aanvaarden, uitzetten of verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website minder toegankelijk zijn of slecht functioneren.

 

Privacycommissie
Voor alle vraag naar aanvullende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacycommissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (www.privacycommission.be)

 

Revisie
De huidige privacyverklaring kan ten allen tijde gewijzigd worden. Het is aangewezen om de meest recente en enige up-to-date revisie van de privacyverklaring te consulteren en wij informeren u via de website of via andere gebruikelijke kanalen van iedere wijziging die doorgevoerd wordt.

Datum laatste revisie: 08 feb 2022

 

Drukkerij Puntgaaf bv, Dragonderdreef 22, 8570 Vichte • 056 21 01 07  • info@puntgaaf.be
DisclaimerPrivacy & Cookie PolicyFacebookSite by Masters communication